Obchodné podmienky

Spoločnosti GB Slovakia s.r.o.

pri prevádzkovaní internetového obchodu www.termoobchod.sk

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpnych zmluvách, uzatvorených spoločnosťou GB Slovakia s.r.o., SNP 15, 934 01 Levice, IČO: 36 565 563, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 15373/N, ako predávajúcim a kupujúcim – užívateľom internetových stránok www.termoobchod.sk, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.termoobchod.sk. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.termoobchod.sk, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.termoobchod.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka v jeho platnom znení.
 3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podľa § 588 a nasl. v spojení s § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.termoobchod.sk (ďalej len "tovar") uzavretá v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania, sa nevzťahujú ustanovenia o záruke, vrátení tovaru a o odstúpení od zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ani ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 5. Zoznam tovaru na internetovej stránke www.termoobchod.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 6. Všetky ponuky od spoločnosti GB Slovakias.r.o. na internetovej stránke www.termoobchod.sk sú nezáväzné.

 

Článok II.

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Objednanie ponúkaného tovaru kupujúci vykoná vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.termoobchod.sk (ďalej len "objednávka").
 2. Kupujúci pravdivo vyplní všetky údaje uvedené v objednávke spôsobom určeným na portáli www.termoobchod.sk. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Záväzne objednať s povinnosťou platby". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, najmä dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru a spôsob dodania.
 3. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný až okamihom potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim (ďalej len „akceptácia“) a zaslaním zálohovej faktúry.
 4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho a zálohovú faktúru. V potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim, teda v akceptácii, budú uvedené najmä tieto informácie: 
 • identifikácia kupujúceho a predávajúceho (fakturačná a dodacia adresa),
 • číslo objednávky,
 • dátum objednávky,
 • druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková   kúpna cena za tovar),
 • náklady na dodanie tovaru,
 • celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady,
 • spôsob dodania,
 • termín dodania.

        5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu a cenu dopravy na základe zálohovej faktúry najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, pričom kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na bankový účet predávajúceho riadne a včas, t.j. v sume podľa zálohovej faktúry.

6.    Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom pripísania celej kúpnej ceny a ceny dopravy na bankový účet predávajúceho, riadne a včas.

7.    Predávajúci je vždy oprávnený žiadať od kupujúceho autorizáciu teda ďalšie potvrdenie objednávky, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

8.    Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu kupujúcemu v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa najmä ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho.

9.    Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu spoločnosť GB Slovakia, s.r.o. poskytla všetky informácie o kupovanom tovare v zmysle § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. tak, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

10. Kupujúci má právo zrušiť objednávku písomne (na adresa upoločnosti), v prípade, že cena z objednávky   (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že kupujúci zruší objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, spoločnosť GB Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a tieto si započítať proti uhradenej kúpnej cene, pričom paušálna výška týchto nákladov je 20,00 €.

11. Spoločnosť GB Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť najmä v prípadoch, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho s kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní odo dňa pokusu o uzatvorenie dohody, na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

Článok III.

Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim a obdržal zálohovú faktúru, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu vrátane ceny dopravy, podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok, platnú v čase potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci je viazaný výškou ceny tovaru uvedenej na jeho portáli www.termoobchod.sk odo dňa doručenia akceptácie kupujúcemu, najneskôr do dňa splatnosti zálohovej faktúry.
 2. Kúpna cena za tovar a cena dopravy, je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.termoobchod.sk v čase potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Do kúpnej ceny nie je zahrnutá cena dopravy tovaru do miesta určeného kupujúcim. Ceny dopravy tvorí osobitnú položku zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim kupujúcemu.
 3. Kúpnu cenu vrátane ceny dopravy uhradí kupujúci predávajúcemu prevodom na bankový účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry, alebo v hotovosti v sídle predávajúceho, alebo prostredníctvom platobnej karty, alebo dobierkou.
 4. Faktúra, na kúpnu cenu a cenu dopravy, vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list s potvrdením o prípadných závadach v priloženom preberacom protokole.

 

Článok IV.

Dodacia lehota

 1. Lehota dodania objednaného tovaru sa riadi vyhlásením predávajúceho na internetovej stránke www.termoobchod.sk pri príslušnom tovare. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. V prípade, ak predávajúci túto lehotu neuvedie, má sa za to, že dodacia lehota je 30 kalendárnych dní.
 2. Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy t.j. úplným zaplatením kúpnej ceny a ceny dopravy na bankový účet predávajúceho, teda pripísaním celej kúpnej ceny a ceny dopravy na bankový účet predávajúceho.
 3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie).
 4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 5. Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali najmä nasledujúce okolnosti ju spôsobujúce: Predovšetkým pracovné nepokoje prebiehajúce podľa zákona — štrajky a prerušenia práce. Ďalej pôsobenie vyššej moci, okolností ako vojna, teroristický útok alebo iné nepredpokladané udalosti mimo dosahu spoločnosti GB Slovakia s.r.o., ktoré sa nedajú prekonať bežným úsilím, pokiaľ tieto dokázateľne majú vplyv na dodávku tovaru.

 

Článok V.

Podmienky dodania tovaru

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny a ceny dopravy.
 2. Nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zníženia kvality tovaru alebo jeho dielov, prechádza na kupujúceho okamihom odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný zaslaný tovar prebrať. Prípadné závady tovaru zaznačiť a opísať v preberacom protokole, ktorý kupujúci podpíše, v opačnom prípade sa má za to, že tovar je bez závad.
 4. Kupujúci nie je oprávnený nepodpísať preberací protokol z neopodstatnených dôvodov.
 5. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu.
 6. Cena za dodanie tovaru je uvedená v zálohovej faktúre.
 7. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek vád tieto pred prevzatím, oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. Kupujúci podpísaním faktúry a preberacieho protokolu potvrdzuje, že zásielka bola doručená bez závad, riadne a včas. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list bude priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.
 8. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť prepravcovi a predávajúcemu, a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
 9. V prípade, ak kupujúci odmietne podpísať preberací protokol, tovar mu nebude vydaný.

 

Článok VI.

Záruka

 1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste. Ak nie je v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami alebo pôsobením iných javov.
 3. Kupujúci uplatní reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru na svoje náklady, spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi na nasledovnú adresu skladu predávajúceho: GB Slovakia s.r.o., SNP 15, 934 01 Levice
 4. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Kupujúci sa zaväzuje reklamovaný tovar odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho príslušenstva.
 5. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok VII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: gb.slovakia1@gmail.com
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

 1. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Článok VIII.

Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 7 ods.1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní má Kupujúci právo od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.
 2. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený použiť na odstúpenie od Kúpnej zmluvy formulár uvedený na Internetovej stránke, ktorý vyplnený zašle Predávajúcemu. Predávajúci je povinný ihneď po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytnúť Kupujúcemu  potvrdenie o prijatí oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 4. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.
 5. Kupujúci je povinný Tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy odoslaním Tovaru na adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v Objednávke, alebo ho odovzdať priamo Predávajúcemu. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Tovar odoslaný na dobierku sa považuje za nesplnenie povinnosti vrátiť Tovar Predávajúcemu, a teda nebude Predávajúcim prevzatý. Takýto Tovar bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť.
 6. Ak Kupujúci využije právo na vrátenie Tovaru, musí byť Tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
 7. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa písomného doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri jeho platbe, alebo prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 8. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, pričom pod dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 9. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 10. Pokiaľ by bol vrátený Tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vzniká Predávajúcemu právo na náhradu škody.

 

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.termoobchod.sk.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu, v súlade so zákonom § 11odst.1 zákona č. 122/2013 Z.z. ochrane osobných údajov,v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas kupujúci udeľuje predávajúcemu na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu predávajúceho vyššie uvedenú. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
 4. Predávajúci získava osobné údaje kupujúceho výlučne v rozsahu a za účelom naplnenia ustanovení kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie elektronickej objednávky, realizáciu dodávky tovaru, zúčtovanie platieb, vybavenie reklamácie a komunikáciu s kupujúcim v rozsahu uvedenom v elektronickej objednávke.
 5. Kupujúci splnomocňuje predávajúceho na verifikáciu informácií o jeho kreditnej karte u subjektu, ktorý túto kartu vydal.
 6. Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám s výnimkou subdodávateľov, dopravcov a sprostredkovateľov predávajúceho a len na účel, na ktorý boli poskytnuté predávajúcemu.
 7. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.
 8. Predávajúci má právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok s tým, že dňom zverejnenia nových Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke predávajúceho www.termoobchod.sk, predošlé Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť.

 

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Veľmi rýchle reagovanie a dodanie tovaru. Veľká spokojnosť

Overený zákazník,

Veľmi dobré ceny a hlavne rýchle dodanie. Ďakujem

Overený zákazník,

Super rychle donanie

Overený zákazník,

Quatro - jednoduchý nákup na splátky


Copyright (C) 2021 GB Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené. Obsah tohto webu je chránený v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. Akékoľvek publikovanie a ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GB Slovakia s.r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.